Serveis

La nostra àrea de treball és el dret civil, amb especial atenció al dret de la persona i patrimonial. És per aquest motiu que els nostres esforços es centren en aquestes tres grans àrees d’atenció:

 • PREVENCIÓ (AAA)

  És la millor garantia d’èxit i la nostra funció consisteix en Acompanyar, Aconsellar i Assistir als nostres clients i evitar els conflictes. Al primer símptoma d’un problema, consulta amb nosaltres:

  Família:
  • Pactes en previsió de ruptura de la parella.
  Successions:
  • Planificació de la successió (testaments).
  Contractual:
  • Assessorament precontractual, contractació financera responsable, revisió i redacció de contractes.
  Immobiliari:
  • Prevenció de conflictes amb els veïns (propietat horitzontal).
  • Compravenda d’immobles.
  • Ús de noves formes per accedir a un habitatge que no comporten un sobreendeutament.

 • PROTECCIÓ

  La protecció dels drets dels més febles i adoptar les mesures de protecció i dels drets que s’han vist perjudicats és el gran desafiament que ens plantegem els advocats en el nostre dia a dia, i que el sistema té encomanat al nostre col·lectiu. Tenim un compromís especial amb les persones amb necessitats específiques i les seves famílies, ja sia per física, sensorial o cognitiva. Per això hem dissenyat un catàleg específic de serveis i una bonificació en els honoraris.

  Persones amb necessitats específiques:
  • Gestió del patrimoni.
  • Incapacitacions i tutela.
  • Defensa del dret a l’honor i a la intimitat.
  Família:
  • Separacions i divorcis: (custòdia i règim de visites, pensions, liquidació del règim econòmic matrimonial i distribució dels béns).
  Successions:
  • Acceptació de l’herència i declaració d’hereus, partició de l’herència.
  Contractual:
  • Contractació abusiva.
  • Execucions hipotecàries.
  • Consum.
  Responsabilitat civil:
  • Reclamacions per accidents de tràfic.
  • Reclamacions per danys causats per productes defectuosos.
  • Vicis constructius.

 • RESCAT D'IMMOBLES

  El procés comença elaborant un estudi d’optimització de l’immoble ruïnós per informar als propietaris, donar solucions i noves propostes d’ús; així com programar el procés de rehabilitació, des de fer el projecte fins a l’execució, a més de proposar fórmules per fer-les econòmicament viables.

  • Dinamització del patrimoni familiar rescatant immobles tancats i en desús. THE HOUND.
  • Herències jacents.

 • Aparició a TV3
 • Andres Labella "La casa en una sociedad que envejece" Donostia, noviembre de 2017"
 • A La Xarxa TV parlant de cohousing (juny de 2018)
 • Andrés Labella parla a ETV de la Convenció sobre Drets de les Persones amb discapacitat